ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Opdrachtnemer: de coach van Hartsbewustzijn, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van opleidingen, training, workshops en coaching.
 • Klant/Opdrachtgever: (i) elke particulier (ii) elk bedrijf, of (iii) elke instelling, die bij Hartsbewustzijn diensten afneemt.
 • Diensten: alle door Hartsbewustzijn verzorgde opleidingen, trainingen, workshops, coaching diensten, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.
 • Fysieke producten: alle zaken die (los van een dienst) besteld kunnen worden bij de Hartsbewustzijn, zoals boeken, visualisaties, etc.
 • Locatiekosten: de kosten voor de ruimte die door Hartsbewustzijn beschikbaar wordt gesteld tijdens een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject.
 • Arrangementskosten: de kosten voor eventuele lunch, koffie, thee, frisdrank, hapjes en andere versnaperingen.
 • Onderwijsmateriaal: les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject.
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).
 • Prijs: de prijs voor de dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • Investering: de prijs voor de dienst met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 • Overeenkomst: een opdracht of overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Hartsbewustzijn en een Klant/Opdrachtgever met betrekking tot het verzorgen van een dienst door Hartsbewustzijn, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant/Opdrachtgever, hieronder nadrukkelijk begrepen een compleet door de Klant/Opdrachtgever aan Hartsbewustzijn toegezonden en ingevuld aanmeldformulier, welke door Hartsbewustzijn is bevestigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Hartsbewustzijn en op alle door Hartsbewustzijn gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
 2. Door inschrijving voor een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject aanvaardt de Klant/Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Hartsbewustzijn wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant/Opdrachtgever, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Hartsbewustzijn en de Klant/Opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Hartsbewustzijn een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Hartsbewustzijn en de Klant/Opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De Klant/Opdrachtgever gaat een Overeenkomst met Hartsbewustzijn aan door middel van de inschrijving voor de opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject. Inschrijving voor een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject vindt plaats (i) via inschrijving via de website van Hartsbewustzijn, (ii) telefonisch, (iii) per e-mail.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Hartsbewustzijn de inschrijving voor een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Hartsbewustzijn schriftelijk de inschrijving voor een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject aan de Klant/Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject.
 3. Hartsbewustzijn heeft het recht, zonder opgaaf van reden, deelnemers te weigeren.

Artikel 4 – Workshops (inschrijving en annulering)

 1. Je bent officieel aangemeld wanneer je je via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van Hartsbewustzijn. Je bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat de betaling is ontvangen.
 2. Je hebt recht op een bedenktijd van 2 weken, ingaande na de aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging van Hartsbewustzijn. Binnen deze termijn kun je je aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 2 weken of zoveel eerder als je binnen de termijn van 2 weken daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
 3. Je betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de workshop via Ideal of bankoverschrijving te zijn voldaan. Je betaling is tevens de garantie voor je plaats in de workshop.
 4. Te laat betalen kan ervoor zorgen dat je plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven maar ontheft je niet van je betaalplicht.
 5. Wanneer je tot 2 weken voor aanvang van de workshop je deelname annuleert, dan krijg je de investering retour.

Artikel 5 –  Individuele consulten/sessies (afspraak en annulering)

 1. Je kunt een afspraak maken voor een consult/sessie door telefonisch contact met Hartsbewustzijn op te nemen of door het contactformulier op de website in te vullen. De gegevens van de afspraak en het praktijkadres worden met je doorgesproken via de telefoon en je ontvangt een afspraakbevestiging met deze gegevens via de e-mail.
 2. Tot 24 uur voor je consult/sessie kun je je afspraak kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleer je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren, dan is Hartsbewustzijn genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Omdat er tijd gereserveerd is, is dit ongeacht de reden van afzeggen.

Artikel 6 – Coaching trajecten

 1. Je bent officieel aangemeld wanneer de coachingsovereenkomst door zowel Klant/Opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend is. Het coachingstraject vangt aan op het moment de factuur is betaald, of bij betaling in termijnen de eerste termijn.
 2. De overeenkomsten voor coachingstrajecten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, en niet tot een resultaatverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen als coach zodanig na te komen, als naar de normen van goed vakmanschap van haar verlangd mag worden. Opdrachtnemer zal de ethische gedragsregels naar beste inzicht en kunnen naleven.
 3. Je hebt het recht op een bedenktijd van 2 weken, ingaande na ondertekening van de coachingsovereenkomst. Binnen deze termijn kun je je aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 2 weken of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt binnen deze 2 weken.
 4. Bij een annulering van een coachingstraject binnen de termijn van 2 weken is de Klant/Opdrachtgever gehouden het totaalbedrag van het coachingstraject aan de opdrachtnemer te voldoen.
 5. Ingeval de Klant/Opdrachtgever, danwel de coachee na aanvang van het coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt, of niet meer verschijnt, heeft Klant/Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van reeds aan de opdrachtnemer betaalde honoraria en kosten.
 6. Je betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de eerste sessie via Ideal of bankoverschrijving te zijn voldaan (uitzonderingen op de betaaltermijn kunnen voorkomen wanneer er sprake is van een betalingsregeling).
 7. In overleg is gespreide betaling mogelijk, je krijgt dan van mij een betalingsregeling aangeboden.
 8. Tot 24 uur voor uw consult/sessie kun je je afspraak kosteloos annuleren, zonder opgaaf van reden. Annuleer je je afspraak korter dan 24 uur van tevoren, dan is Hartsbewustzijn genoodzaakt de sessie in rekening te brengen. Omdat er tijd gereserveerd is, is dit ongeacht de reden van afzeggen.
 9. Wanneer Hartsbewustzijn door enige reden een consult/sessie niet door kan laten gaan, dan kan de Klant deze op een ander moment kosteloos inhalen.
 10. Als een van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de coachings-overeenkomst en na, hier nadrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen, zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige (schade)vergoeding verschuldigd is. De tot beëindiging verrichte werkzaamheden worden op de overeengekomen wijze betaald.
 11. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, die buiten de invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 7 – Prijs / Investering

 1. De kosten van iedere opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject en de betalingswijze (alsmede of betaling in termijnen mogelijk is) staan vermeld op de website en indien van toepassing in de opdrachtbevestiging. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding, training, workshop en/of coachingstraject.
 2. Bij alle door Hartsbewustzijn genoemde bedragen staat duidelijk vermeld of het bedrag inclusief of exclusief BTW is. In principe zijn de genoemde bedragen voor particulieren inclusief BTW en voor bedrijven zijn de genoemde prijzen exclusief BTW.
 3. Bij facturen vanuit het buitenland wordt de btw verlegd en dien je deze zelf op te geven via de belastingdienst. Dit geldt alleen voor buitenlandse bedrijven of ondernemers.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Hartsbewustzijn

 1. In het geval dat Hartsbewustzijn aansprakelijk is voor schade aan de Klant/Opdrachtgever of aan de deelnemers aan een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten).
 2. Hartsbewustzijn is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant/Opdrachtgever of aan de deelnemers aan een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject.
 3. Hartsbewustzijn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door Hartsbewustzijn, de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject.
 4. Hartsbewustzijn is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Hartsbewustzijn verantwoordelijk is (zoals personen die door Hartsbewustzijn zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

 1. Hartsbewustzijn en/of voor Hartsbewustzijn werkzame personen zullen de door de Klant/Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hartsbewustzijn conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 2. Hartsbewustzijn verwerkt de door de Klant/Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy verklaring van Hartsbewustzijn. De Klant/Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Hartsbewustzijn.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Hartsbewustzijn verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Hartsbewustzijn. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Hartsbewustzijn.
 2. Klant/Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de opleiding, training, workshop, individueel consult en/of coachingstraject is afgenomen, aan Hartsbewustzijn verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.
 3. Het is de Klant/Opdrachtgever niet toegestaan lesmateriaal van Hartsbewustzijn in gebruik te geven aan derden of over te dragen, deze ten behoeve van derden te gebruiken of de methode en het lesmateriaal binnen zijn eigen praktijk te gebruiken.

Artikel 11 – Inzet derden

Hartsbewustzijn is gerechtigd een opleiding, training, workshop of gedeelten daarvan door een door Hartsbewustzijn ingeschakelde derde te laten verzorgen, in welk geval de Overeenkomst tussen de Klant/Opdrachtgever en Hartsbewustzijn en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 12 – Gedragscode NOBCO

Hartsbewustzijn voert haar werkzaamheden in principe uit volgens de gedragscode van NOBCO, maar is heel bewust niet bij NOBCO of andere verenigingen aangesloten. Hartsbewustzijn neemt hier een duidelijk en helder standpunt over in, die op verzoek toegelicht kan worden. 

Artikel 13 – Recht- en forumkeuze

Op deze Overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

Copyright Hartsbewustzijn © 2020 | Marieke Hassink  |  Landjonker 47  |  3834 CM Leusden